ഹോമിയോപ്പതി: സംശയാസ്പദമായ എല്ലാ ക്ലെയിമുകളും അവസാനിപ്പിക്കണം

0
ഹോമിയോപ്പതി 'ശാസ്ത്രീയമായി അസംഭവ്യവും' 'ധാർമ്മികമായി അസ്വീകാര്യവും' ആണെന്നും ആരോഗ്യ പരിപാലന മേഖല 'നിരസിക്കപ്പെടണം' എന്നതും ഇപ്പോൾ സാർവത്രിക ശബ്ദമാണ്. ഹെൽത്ത് കെയർ അധികാരികൾ...

പാരമ്പര്യ രോഗം തടയാൻ ജീൻ എഡിറ്റിംഗ്

0
പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളുടെ പിൻഗാമികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് സാങ്കേതികത പഠനം കാണിക്കുന്നു നേച്ചറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനം ആദ്യമായി കാണിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യ ഭ്രൂണം...

ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിന് സാധ്യമായ ചികിത്സ?

0
കർക്കശമായ വെയ്റ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ മുതിർന്ന രോഗികളിൽ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് ലാൻസെറ്റ് പഠനം കാണിക്കുന്നു. ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹമാണ്...

പോഷകാഹാരത്തോടുള്ള "മോഡറേഷൻ" സമീപനം ആരോഗ്യ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു

0
ഒന്നിലധികം പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഭക്ഷണ ഘടകങ്ങളുടെ മിതമായ ഉപഭോഗം മരണസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകർ ഒരു പ്രധാന...

ഇന്റർ സ്പീഷീസ് ചിമേര: അവയവം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷ

0
ട്രാൻസ്പ്ലാൻറിനുള്ള അവയവങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ സ്രോതസ്സായി ഇന്റർ സ്പീഷീസ് ചിമേറയുടെ വികസനം കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ പഠനം, Cell1 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ, chimeras - പേര്...

ഒരു അദ്വിതീയ ഗർഭപാത്രം പോലുള്ള സജ്ജീകരണം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മാസം തികയാതെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശ ജനിപ്പിക്കുന്നു

0
ഒരു പഠനം വിജയകരമായി വികസിപ്പിച്ച് ആട്ടിൻകുട്ടികളിൽ ഗർഭപാത്രം പോലെയുള്ള ഒരു ബാഹ്യ പാത്രം വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു, ഭാവിയിൽ അകാല മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശ ജനിപ്പിക്കുന്നു ഒരു കൃത്രിമ...