വിജ്ഞാപനം

ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ ആദ്യത്തെ "പൾസർ - ബ്ലാക്ക് ഹോൾ" ബൈനറി സിസ്റ്റം കണ്ടെത്തിയോ? 

നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗ്ലോബുലാർ ക്ലസ്റ്ററായ NGC 2.35-ൽ ഏകദേശം 1851 സൗരപിണ്ഡമുള്ള ഇത്തരമൊരു ഒതുക്കമുള്ള വസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയതായി ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ അടുത്തിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗാലക്സി ക്ഷീരപഥം. കാരണം ഇത് താഴത്തെ അറ്റത്താണ് "തമോദ്വാരം മാസ്-ഗാപ്പ്”, ഈ ഒതുക്കമുള്ള വസ്തു ഒന്നുകിൽ ഒരു വലിയ ന്യൂട്രോൺ ആകാം നക്ഷത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞത് തമോദ്വാരം അല്ലെങ്കിൽ ചില അജ്ഞാത നക്ഷത്ര വേരിയൻ്റ്. ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ സ്വഭാവം ഇതുവരെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, കൂടുതൽ രസകരമായ കാര്യം, GW 190814 എന്ന ലയന പരിപാടിയിൽ കണ്ടെത്തിയ സമാനമായ കോംപാക്റ്റ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഈ കോംപാക്റ്റ് ബോഡി ഒരു പൾസറിൻ്റെ കൂട്ടാളിയായി ബൈനറി സിസ്റ്റം രൂപീകരണത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. പൾസാറിനൊപ്പം ബൈനറി രൂപീകരണത്തിലുള്ള ഈ കോംപാക്റ്റ് ബോഡി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടാൽ a തമോദ്വാരം ഭാവിയിൽ, ഇത് ആദ്യത്തെ "പൾസർ - തമോദ്വാരം സിസ്റ്റം" അറിയപ്പെടുന്നു.  

ഇന്ധനം തീർന്നാൽ, ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിർത്തുന്നു, ഗുരുത്വാകർഷണബലം സന്തുലിതമാക്കാൻ പദാർത്ഥങ്ങളെ ചൂടാക്കാനുള്ള ഊർജ്ജം ഇല്ല. തൽഫലമായി, കാമ്പ് അതിൻ്റേതായ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ കീഴിൽ തകരുന്നു, ഇത് ഒതുക്കമുള്ളതായി അവശേഷിക്കുന്നു ശാശ്വതമായ. ഇത് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ്. മരിച്ച നക്ഷത്രത്തിന് വെളുത്ത കുള്ളൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ നക്ഷത്രം അല്ലെങ്കിൽ തമോദ്വാരം യഥാർത്ഥ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പിണ്ഡത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. 8 മുതൽ 20 വരെ സൗരപിണ്ഡം ഉള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ന്യൂട്രോൺ നക്ഷത്രങ്ങളായി (NSs) അവസാനിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ തമോഗർത്തങ്ങൾ (ബിഎച്ച്എസ്).  

ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ ആദ്യത്തെ "പൾസർ - ബ്ലാക്ക് ഹോൾ" ബൈനറി സിസ്റ്റം കണ്ടെത്തിയോ?
@ ഉമേഷ് പ്രസാദ്

പരമാവധി പിണ്ഡം ന്യൂട്രോൺ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏകദേശം 2.2 സൗര പിണ്ഡം ആണ് തമോഗർത്തങ്ങൾ നക്ഷത്ര ജീവിത ചക്രത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത് സാധാരണയായി 5 സൗര പിണ്ഡത്തിൽ കൂടുതലാണ്. ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ കറുത്ത വീടുകൾക്കിടയിലുള്ള ഈ പിണ്ഡ വിടവ് (അതായത് 5 എം) ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ ന്യൂട്രോണും നക്ഷത്ര (അതായത്. 2.2 എം) "ബ്ലാക്ക് ഹോൾ മാസ്-ഗാപ്പ്" എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു.  

" എന്നതിലെ ഒതുക്കമുള്ള വസ്തുക്കൾതമോദ്വാരം ബഹുജന വിടവ്" 

പിണ്ഡത്തിൻ്റെ വിടവിൽ (2.2 മുതൽ 5 വരെ സൗര പിണ്ഡങ്ങൾക്കിടയിൽ) വീഴുന്ന ഒതുക്കമുള്ള വസ്തുക്കൾ സാധാരണയായി കണ്ടുമുട്ടുകയോ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ചില ഒതുക്കമുള്ള വസ്തുക്കൾ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗം സംഭവങ്ങൾ ബഹുജന വിടവ് മേഖലയിലാണ്. 2.6 ഓഗസ്റ്റ് 14 ന് GW2019 എന്ന ലയന പരിപാടിയിൽ 190814 സൗര പിണ്ഡത്തിൻ്റെ ഒരു കോംപാക്റ്റ് പിണ്ഡം കണ്ടെത്തിയതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപകാല ഉദാഹരണം, അതിൻ്റെ ഫലമായി ഏകദേശം 25 സൗര പിണ്ഡത്തിൻ്റെ അവസാന തമോദ്വാരത്തിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഹോം ഉണ്ടായി.  

"ബൈനറി സിസ്റ്റം" രൂപീകരണത്തിൽ മാസ്-ഗ്യാപ്പിലുള്ള ഒതുക്കമുള്ള വസ്തുക്കൾ 

NGC 2.35 എന്ന ഗ്ലോബുലാർ ക്ലസ്റ്ററിൽ 1851 സൗരപിണ്ഡമുള്ള ഇത്തരമൊരു ഒതുക്കമുള്ള വസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയതായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ അടുത്തിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹോം ഗാലക്സി ക്ഷീരപഥം. കാരണം ഇത് താഴത്തെ അറ്റത്താണ് "തമോദ്വാരം മാസ്-ഗാപ്പ്”, ഈ ഒതുക്കമുള്ള വസ്തു ഒന്നുകിൽ ഒരു വലിയ ന്യൂട്രോൺ ആകാം നക്ഷത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞത് തമോദ്വാരം അല്ലെങ്കിൽ ചില അജ്ഞാത നക്ഷത്ര വേരിയൻ്റ്.  

ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ സ്വഭാവം ഇതുവരെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.  

എന്നിരുന്നാലും, കൂടുതൽ രസകരമായ കാര്യം, GW 190814 എന്ന ലയന സംഭവത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ സമാനമായ കോംപാക്റ്റ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഈ കോംപാക്റ്റ് ബോഡി ഒരു എക്‌സെൻട്രിക് ബൈനറി മില്ലിസെക്കൻഡ് പൾസറിൻ്റെ കൂട്ടാളിയായി ബൈനറി സിസ്റ്റം രൂപീകരണത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു.  

പൾസാറിനൊപ്പം ബൈനറി രൂപീകരണത്തിലുള്ള ഈ കോംപാക്റ്റ് ബോഡി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടാൽ a തമോദ്വാരം ഭാവിയിൽ, ഇത് ആദ്യത്തെ "പൾസർ - തമോദ്വാരം സിസ്റ്റം" അറിയപ്പെടുന്നു. പൾസർ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ പതിറ്റാണ്ടുകളായി അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇതാണ്.  

*** 

അവലംബം:  

  1. LIGO. വാർത്താ റിലീസ് - LIGO-Virgo "മാസ് ഗ്യാപ്പിൽ" മിസ്റ്ററി ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്നു. 23 ജൂൺ 2020-ന് പോസ്‌റ്റുചെയ്‌തു. ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് https://www.ligo.caltech.edu/LA/news/ligo20200623 
  1. E. Barr et al., ന്യൂട്രോൺ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും തമോദ്വാരങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള പിണ്ഡത്തിൻ്റെ ഒതുക്കമുള്ള വസ്തുവുള്ള ഒരു ബൈനറിയിലെ ഒരു പൾസർ സയൻസ്, ജനുവരി 19, 2024. DOI: https://doi.org/10.1126/science.adg3005 പ്രീപ്രിൻ്റ് https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.09872 
  1. ഫിഷ്ബാച്ച് എം., 2024. "മാസ് ഗ്യാപ്പിലെ" നിഗൂഢത. ശാസ്ത്രം. 18 ജനുവരി 2024. വാല്യം 383, ലക്കം 6680. പേജ് 259-260. DOI: https://doi.org/10.1126/science.adn1869  
  1. SARAO 2024. വാർത്ത - ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ തമോദ്വാരം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ ന്യൂട്രോൺ നക്ഷത്രം? തമോദ്വാരങ്ങൾക്കും ന്യൂട്രോൺ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തിയിൽ നിഗൂഢമായ ഒരു വസ്തുവിനെ MeerKAT കണ്ടെത്തുന്നു. പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് 18 ജനുവരി 2024. ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് https://www.sarao.ac.za/news/lightest-black-hole-or-heaviest-neutron-star-meerkat-uncovers-a-mysterious-object-at-the-boundary-between-black-holes-and-neutron-stars/  

*** 

ഉമേഷ് പ്രസാദ്
ഉമേഷ് പ്രസാദ്
സയൻസ് ജേണലിസ്റ്റ് | സയന്റിഫിക് യൂറോപ്യൻ മാസികയുടെ സ്ഥാപക എഡിറ്റർ

ഞങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ്

ഏറ്റവും പുതിയ എല്ലാ വാർത്തകളും ഓഫറുകളും പ്രത്യേക പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്.

ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ലേഖനങ്ങൾ

ഹൈൻസ്‌ബെർഗ് പഠനം: കോവിഡ്-19-നുള്ള അണുബാധ മരണനിരക്ക് (IFR) ആദ്യമായി നിർണ്ണയിച്ചു

അണുബാധ മരണനിരക്ക് (IFR) കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായ സൂചകമാണ്...

പ്ലൂറോബ്രാഞ്ചിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക: യുകെ ജലാശയത്തിൽ പുതിയ ഇനം കടൽ സ്ലഗ് കണ്ടെത്തി 

പ്ലൂറോബ്രാഞ്ചിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഇനം കടൽ സ്ലഗ്...
- പരസ്യം -
94,381ഫാനുകൾ പോലെ
47,652അനുയായികൾപിന്തുടരുക
1,772അനുയായികൾപിന്തുടരുക
30സബ്സ്ക്രൈബർമാർSubscribe