വിജ്ഞാപനം

ശാസ്ത്രത്തിൽ "നോൺ-നേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവർ" ഭാഷാ തടസ്സങ്ങൾ 

പ്രാദേശികമല്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നു ശാസ്ത്രം. ഇംഗ്ലീഷിൽ പേപ്പറുകൾ വായിക്കുന്നതിലും, കയ്യെഴുത്തുപ്രതികൾ എഴുതുന്നതിലും പ്രൂഫ് റീഡുചെയ്യുന്നതിലും, ഇംഗ്ലീഷിൽ കോൺഫറൻസുകളിൽ വാക്കാലുള്ള അവതരണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിലും തയ്യാറാക്കുന്നതിലും അവർ പോരായ്മയിലാണ്. സ്ഥാപനപരവും സാമൂഹികവുമായ തലങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ പിന്തുണ കുറവായതിനാൽ, തദ്ദേശീയമല്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൽ അവരുടെ കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഈ ദോഷങ്ങൾ മറികടക്കാൻ ശേഷിക്കുന്നു. ലോകജനസംഖ്യയുടെ 95% പേരും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാത്തവരും പൊതുവായവരുമാണ് ജനസംഖ്യ ഗവേഷകരുടെ ഉറവിടം, ശാസ്ത്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്, കാരണം അത്തരം വലിയ ഉപയോഗിക്കാത്ത കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനകൾ ശാസ്ത്രത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ഉപയോഗം AI അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത് നല്ല നിലവാരമുള്ള വിവർത്തനങ്ങളും പ്രൂഫ് റീഡിംഗും നൽകിക്കൊണ്ട് ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഗവേഷണത്തിലും "നോൺ-നേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കറുകൾക്ക്" ഭാഷാ തടസ്സങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ശാസ്ത്രീയ യൂറോപ്യൻ 80-ലധികം ഭാഷകളിൽ ലേഖനങ്ങളുടെ വിവർത്തനം നൽകാൻ AI- അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവർത്തനങ്ങൾ തികഞ്ഞതായിരിക്കില്ല, എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ യഥാർത്ഥ ലേഖനത്തോടൊപ്പം വായിക്കുമ്പോൾ, അത് ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നതും വിലമതിക്കുന്നതും എളുപ്പമാക്കുന്നു. 

പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പിഴവുകളാൽ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുവായ "ത്രെഡ്" ആണ് ശാസ്ത്രം. നമ്മുടെ ജീവിതവും ഭൗതിക സംവിധാനങ്ങളും പ്രധാനമായും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം സാങ്കേതികവിദ്യയും. ഭൗതികവും ജൈവികവുമായ മാനങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. അത് കേവലം ഒരു വിജ്ഞാനശേഖരം മാത്രമല്ല; ശാസ്ത്രം ഒരു ചിന്താരീതിയാണ്. ചിന്തിക്കാനും ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആശയങ്ങളും വിവരങ്ങളും കൈമാറാനും പുരോഗതികൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് ഒരു ഭാഷ ആവശ്യമാണ് ശാസ്ത്രം. അങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയും മാനവികതയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു.  

ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ, ഇംഗ്ലീഷ് ആയി ഉയർന്നുവന്നു ഭാഷ പല രാജ്യങ്ങളിലെയും വിവിധ വംശീയ വിഭാഗങ്ങളിലെയും ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസ-ഗവേഷണ മാധ്യമങ്ങളിലെയും ആളുകൾക്ക്. "ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ആളുകൾ", "ശാസ്ത്രീയ ചിന്താഗതിയുള്ള സാധാരണ പ്രേക്ഷകർ" എന്നിവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സമ്പന്നമായ അറിവും വിഭവ അടിത്തറയും ഉണ്ട്. വലിയതോതിൽ, ആളുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നോൺ-നേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കർ എന്ന നിലയിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പാഠപുസ്തകങ്ങളും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ എന്റെ കോളേജ് ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പരിശ്രമം നടത്തിയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുമായി സുഖമായിരിക്കാൻ എനിക്ക് നിരവധി വർഷത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടിവന്നു. അതിനാൽ, എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, പ്രസക്തമായ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും രേഖാമൂലമുള്ള കയ്യെഴുത്തുപ്രതികളിലൂടെയും വാക്കാലുള്ള അവതരണങ്ങളിലൂടെയും ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനുമുള്ള കഴിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രാദേശിക ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവർ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവരുമായി തുല്യരാകാൻ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും കരുതി. സെമിനാറുകളും കോൺഫറൻസുകളും. അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു സർവേ ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാര്യമായ തെളിവുകൾ നൽകുന്നു.  

18-ന് PLOS-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽth 2023 ജൂലൈയിൽ, രചയിതാക്കൾ 908 ഗവേഷകരിൽ സർവേ നടത്തി പരിസ്ഥിതി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷകരും വിവിധ ഭാഷാപരവും സാമ്പത്തികവുമായ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷകർക്കിടയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ശാസ്ത്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ അളവ് കണക്കാക്കാനും താരതമ്യം ചെയ്യാനും ശാസ്ത്രം. ഇംഗ്ലിഷ് സംസാരിക്കുന്നവരല്ലാത്തവർക്ക് ഭാഷാ തടസ്സം ഗണ്യമായ തോതിൽ ഫലം കാണിച്ചു. മാതൃഭാഷയല്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് പേപ്പർ വായിക്കാനും എഴുതാനും കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണ്. ഒരു കൈയെഴുത്തുപ്രതി പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്ത് കാരണം അവരുടെ കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ ജേണലുകൾ നിരസിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കൂടാതെ, ഇംഗ്ലീഷിൽ നടത്തുന്ന സെമിനാറുകളിലും കോൺഫറൻസുകളിലും വാക്കാലുള്ള അവതരണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിലും ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും അവർ വലിയ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നു. പഠനത്തിൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കം, നഷ്‌ടമായ അവസരങ്ങൾ, ഭാഷാ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചവരുടെ കേസുകൾ എന്നിവ പരിഗണിച്ചില്ല, അതിനാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവരിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള അനന്തരഫലങ്ങൾ ഈ പഠനം കണ്ടെത്തിയതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. സ്ഥാപനപരമായ പിന്തുണയുടെ അഭാവത്തിൽ, തടസ്സങ്ങൾ മറികടക്കുന്നതിനും ശാസ്ത്രത്തിൽ കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമായി അധിക പരിശ്രമങ്ങളും നിക്ഷേപങ്ങളും നടത്തുന്നതിന് പ്രാദേശിക ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവരിൽ അവശേഷിക്കുന്നു. തദ്ദേശീയമല്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവർക്കുള്ള പോരായ്മകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് സ്ഥാപനതലത്തിലും സാമൂഹിക തലത്തിലും ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് പഠനം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ലോകജനസംഖ്യയുടെ 95% പേരും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവരല്ലാത്തവരും പൊതുസമൂഹം ഗവേഷകരുടെ ആത്യന്തിക ഉറവിടവും ആയതിനാൽ, സ്ഥാപനപരവും സാമൂഹികവുമായ തലങ്ങളിൽ പിന്തുണ നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഉപയോഗിക്കാത്ത ഇത്രയും വലിയ കുളത്തിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രത്തിലെ സംഭാവനകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സമൂഹത്തിന് കഴിയും1.  

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) എന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവരല്ലാത്തവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചില പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര വികസനമാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാ ഭാഷകളിലും നല്ല നിലവാരമുള്ള ന്യൂറൽ വിവർത്തനങ്ങൾ നൽകുന്ന നിരവധി AI ടൂളുകൾ ഇപ്പോൾ വാണിജ്യപരമായി ലഭ്യമാണ്. AI ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കയ്യെഴുത്തുപ്രതികൾ പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. വിവർത്തനങ്ങളിലും പ്രൂഫ് റീഡിംഗിലുമുള്ള പരിശ്രമവും ചെലവും കുറയ്ക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും.  

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുടെയും വായനക്കാരുടെയും സൗകര്യാർത്ഥം, ശാസ്ത്രീയ യൂറോപ്യൻ 80-ലധികം ഭാഷകളിലുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ നല്ല നിലവാരമുള്ള ന്യൂറൽ വിവർത്തനം നൽകാൻ AI- അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവർത്തനങ്ങൾ തികഞ്ഞതായിരിക്കില്ല, എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ യഥാർത്ഥ ലേഖനത്തോടൊപ്പം വായിക്കുമ്പോൾ, ആശയം മനസ്സിലാക്കാനും വിലമതിക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഒരു സയൻസ് മാഗസിൻ എന്ന നിലയിൽ, സയന്റിഫിക് യൂറോപ്യൻ, ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക രംഗത്തെ സുപ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ ചിന്താഗതിയുള്ള സാധാരണ വായനക്കാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് യുവമനസ്സുകൾക്ക്, ഭാവിയിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു.  

*** 

അവലംബം:  

  1. അമനോ ടി. Et al 2023. സയൻസിൽ ഒരു നോൺ-നേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കർ ആകുന്നതിന്റെ മനിഫോൾഡ് ചെലവുകൾ. PLOS. പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: ജൂലൈ 18, 2023. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002184  

*** 

ഉമേഷ് പ്രസാദ്
ഉമേഷ് പ്രസാദ്
സയൻസ് ജേണലിസ്റ്റ് | സയന്റിഫിക് യൂറോപ്യൻ മാസികയുടെ സ്ഥാപക എഡിറ്റർ

ഞങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ്

ഏറ്റവും പുതിയ എല്ലാ വാർത്തകളും ഓഫറുകളും പ്രത്യേക പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്.

ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ലേഖനങ്ങൾ

- പരസ്യം -
94,381ഫാനുകൾ പോലെ
47,652അനുയായികൾപിന്തുടരുക
1,772അനുയായികൾപിന്തുടരുക
30സബ്സ്ക്രൈബർമാർSubscribe