മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡ്

മുഖ്യപത്രാധിപൻ: ഉമേഷ് പ്രസാദ്, ബിഡിഎസ്, എംഫിൽ
ബഹു. ഉപദേശകൻ: രാജീവ് സോണി, ഡോ.
ക്രിയേറ്റീവ് & ഡിജിറ്റൽ: ഇമ്രാൻ